Trachelipus rathkii

Nederlandse naam: Kleipissebed

System-Map-icon

IMG 9362

Beschrijving:

Formaat en habitus als P. scaber, maar meestal met een zeer kenmerkende lichte middenstreep en levendiger bruin, oker en bruingrijs (in parallelle rijen) gevlekt. Aan de onderzijde zijn de vijf paar pseudotracheën goed te zien (twee paar bij P. scaber). 10 - 13mm.

Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat:

Gedraagt zich in bepaalde mate als een rivier- en oeverbegeleidende soort. Hij komt voor in rivieruiterwaarden, ooibossen, ruig rietland, oeverkanten van greppels en langs sloten en plassen.

Binnendijks worden bosranden, wegbermen en allerlei oevertypen gekoloniseerd. De pissebedden houden zich op in de graszode, onder bladstrooisel, slootmaaisel, dood hout, grind, stenen, puin en aanspoelsel.

Vaak ook zitten ze in luchtige kleigrond of in mierennesten. Behalve in volkstuinen op klei wordt hij maar zelden op plaatsen gevonden die sterk door de mens zijn beïnvloed. Het is geen cultuurvolger te noemen.

Bron: Pissenbeddenproject.nl

Verpspreiding in België:

Verspreid en plaatselijk in het noordoosten.

Bron: Pissenbeddenproject.nl, waarnemingen.be

Verspreiding in buurlanden:

Nederland: Tot nu toe is hij vooral gevonden in de kustprovincies, het rivierengebied, Zuid-Limburg en op de Waddeneilanden Texel, Terschelling en Schiermonnikoog; Groot-Brittannië: zeldzaam, plaatselijk in het zuidoosten (Harding & Sutton 1985); Duitsland: algemeen, verspreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Bron: Pissenbeddenproject.nl

Literatuur:

Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001: ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be